ECL

Обща информация за ECL езикови изпити

Създателят на ECL езикови изпити

След години на професионални проучвания и подготовка страните-членки на Европейския съюз основаха през 1992 г. Консорциум със седалище в Лондон, който – с подкрепата на програмите ERASMUS и LINGUA – си постави за цел да разработи единна система от тестове за изпити по владеене на европейските езици. В съответствие с провежданата от Евросъюза политика на обединение и уеднаквяване на стандартите, членовете на Консорциума целят да осигурят еквивалентността на изпитите и взаимното признаване на сертификатите за тях, без да е необходимо приравняването им към стандартите на отделните държави.

 

Още за ECL

От названието “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” се роди абревиатурата “ECL”. Страните членки на Консорциума се представляват от национален център. На базата на уеднаквените в процеса на стандартизация критерии ECL изпитите могат да се полагат на английски, български, италиански, испански немски, полски, румънски, руски, словашки, сръбски, чешки и унгарски. Езиковите експерти работят понастоящем върху разширяването на ECL стандартите и за официалните езици на ЕС, които все още не са част от системата.

 

ECL езикови изпити

Съдържанието и структурата на изпитите са утвърдени след задълбочени и широки проучвания на специалисти и пилотни тестове на специализирани групи. ECL изпитите проверяват степента на устните и писмени умения на кандидатите за общуване по теми от личен и професионален характер.

 

Равностойност

Равностойността е една от основните характерни черти на ECL изпитите. Тя се гарантира чрез уеднаквяване на принципите, върху които базират учебните материали и изпитните тестове за всеки от езиците. Структурата и характерът на самите изпити, както и критериите за оценяване на езиковата подготовка на кандидатите са еднакви за всички езици.

 

Достоверност на изпита

Институциите членки на Консорциума отговарят за съставянето и проверката на тестовете по представлявания от тях език. За да се гарантира достоверността на изпитите, по време на тяхното оценяване се прилага принципът на двойната проверка.

 

Спазването на единните критерии при разработка на учебните и изпитни материали, при проверка на тестовете и при издаването на сертификатите се следи от контролна комисия, която се състои от специалисти, представляващи всички езици в Консорциума.

НОВО! Примерни тестове за сертификат по медицинска комуникация

Примерен тест 1

Примерен тест 2

Ключ към тест 1            Ключ към тест 2

 

За повече информация:

http://www.ecl-test.com/pages/Default.aspx?lang=bo

 

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Медицински университет – Варна

Департамент по чуждоезиково обучение и комуникации

9002 Варна, ул. "Марин Дринов" 55.

Тел.: +359 52 677 012

http://www.mu-varna.bg
E-mail:

ecl@mu-varna.bg
tacheva@mu-varna.bg
skocheva@mu-varna.bg 

 

 

„Европейски езиков център – България”

София – 1799, П. К. 59

Тел./факс: +359 2 4709539
GSM: +359 878 740690

E-mail: office@ecl-bg.eu
www.ecl-bg.eu

 

СУ "Свети Климент Охридски"

Университетска Кооперация "Западни езици"
бул. "Цариградско шосе" 125, бл 3., стая 203

1133 София

Тел. 359 2 873 98 06 (от 12.30 до 19.00 всеки работен ден)

E-Mail: sertifikat@zapadni-ezici.info

 

Медицински университет – Пловдив

Департамент за специализирано езиково обучение

4002 Пловдив, бул. Васил Априлов 15-А

Тел.: +359 32 602 043

E-mail:  dekan_deso@meduniversity-plovdiv.bg

 http://meduniversity-plovdiv.bg

 

Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"

6600 Кърджали

ул. „Генерал Чернозубов” № 19

Тел./факс: (+359 361) 628-17

E-mail: gpche.kj@abv.bg

 

Гимназия с преподаване на чужди езици "Иван Вазов"

4700 Смолян
бул. "България" 27