Актуални информации

  • На 18.05.2013 г. стартира нов проект на департамента:

Схема: BG051PO001-3.1.07„Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Договор: BG051PO001-3.1.07-061/18.05.2013 г. 

Име на проект: „Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда“

Бенефициент:

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт чрез Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

  • 7 юни 2013,  ИУ Варна

Участие на преподавателите от департамента в Кръгла маса, организирана от Департамент „Езиково обучение”на ИУ Варна на тема

“Езиковото обучение днес – защо, за кого и как”,

  • 14-15 юни 2013 г., София

     Участие на преподавателите от департамента в

     ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

     50 години – врата към образованието и прозорец към света

     В чест на 50 години от създаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС,   

     София

  • 20 юли- 10 август 2013г.

Провеждане на анкети  за анализ на нуждите от обучение по чужди езици и комуникация в здравеопазването в партниращите лечебни заведения:

УМБАЛ "Света Марина", МБАЛ "Еврохоспитал", Аптеки "Манолова", МБАЛ "Света Анна" и Дентална практика "Даниела Кунева"

  • 24 септември 2013 г.

Работна среща с представители на българските партньори за отчитане на резултатите от проведените анкети за анализ на нуждите от обучение по чужди езици и комуникация в здравеопазването.

  • 16 - 20 октомври 2013 г.

Редовна среща на партньорите по проект IMED-KOMM в гр. Печ, Унгария, за отчитане на извършената работа и планиране на втората година по проекта.

  • 12 януари 2014 г.

Запознаване на преподавателите по  български език и чужди езици от висшите учебни заведения във Варна с целите и изпълнението на проекта и набелязване на възможности за бъдещо сътрудничество.