Контакти

Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

ул. “Марин Дринов” 55

9002 Варна

 

Ръководител на проекта:

Доц. д-р Виолета Тачева, дф

Тел.: +359 52 677 012

e-mail: tacheva@mu-varna.bg

 

Лице за контакти:

Доц. д-р Иван Мерджанов, дп

Тел: +359 52 677 123, 677 050 вътр. 2658

e-mail: merdjanov@mu-varna.bg

Карта