Преглед на съдържанието на предлаганите курсове

Български език като чужд за медицинска комуникация - преглед

Комуникация между лекар и пациент на български език - преглед

Курс по немски език DEUTSCH FÜR MEDIZINER за студенти помедицина и лекари - преглед