Описание на проекта

През октомври 2012 г. в рамките на финансираната от Европейския съюз програма за трансфер на иновации "Леонардо да Винчи" под ръководството на Института за интеркултурна комуникация e.V. (Ансбах, Берлин, Йена, Ерфурт) стартира следния ITP-проект:

IMED-KOMM „Интеркултурна медицинска комуникация в Европа“ (DE/12/LLP-LdV/TOI/147501)

Цели на проекта

Целите на този проект са на първо място създаване и най-вече систематизиране, модернизация, тестване, корекция, валоризация и устойчиво разпространение на модерни, иновативни материали за езиково обучение, техники за тестване и сертифициране (ECL) за професионално езиково общуване на чуждестранни лекари и медицински специалисти в страните на консорциума, както и в други държави-членки на Европейски съюз. Целевите групи следва да бъдат обучени по-добре да ползват , респ. овладеят възможностите на европейската комуникация и общия европейски пазар на труда. На базата на собствени проучвания, анализ на нуждите и богатия преподавателски опит материалите, разработени в рамките на трансферните проекти и в други начинания на участниците в проекта, се систематизират въз основа на единна концепция, актуализират се и се прилагат иновативно в нова, съобразена с конкретните нужди учебна среда. Така тези материали могат да намерят приложение в еднаква степен както в обучението на възрастни така и в професионалното образование. Под горепосочената учебна среда се имат предвид пет цялостни Blended-Learning-курса, т.е. ориентирани към целевата група, отчитащи спецификата в отделните страни, общо и лесно достъпни, хибридни, модулно конструирани, дейностно ориентирани, кооперативни учебни курсове с task based learning, които използват предимствата на Web2-приложенията индивидуално учене на чужд език. Най-важните продукти са шест модерни, свързани помежду си уеб-страници, както и наръчници на преподавателя на немски, български, унгарски, словашки и чешки език, чието ядро са практически релевантни модули с комплексни онлайн- и офлайн упражнения в областта на медицинската комуникация .

Трансферираните продукти са както следва:

• Online-MOODLE-Kurs “Deutsch für Mediziner”, Varna (2011) Курс по специализиран език за студенти по медицина

• LEONARDO-Projekt BG/99/1/086052/PI/III.I.a/FPC Немски език за чуждестранни специалисти по грижи на CD-ROM

• LINGUA-Projekt 72093-CP-2-2001-1-HU-LINGUA-LD und ff. Equal Rights for LWULT Languages of the EU (http://www.eclexam.eu) Комплексни, стандартизирани езикови тестове (ECL), които от началото на проекта се доразвиват, пренасят се върху нови сфери и се въвеждат в други страни.

• Сборник "Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute", Verlag P. Lang 2011, ISBN 978-3-631-61721-2

• LEONARDO-Projekt No. LLP-LdV-TOI-2007-TR-071 elancom (http://www.elancom.eu/english/site.html) Резултати

• Свързани с проекта проучвания по основните акценти на проекта (преди всичко към продуктите/материалите) в партниращите си страни и тяхното публикуване.

• Разработване на единна дидактико-методическа концепция на 5-те курса; уточняване на темите за програмираните и традиционни упражнения.

• Изготвяне на наръчник на преподавателя/тутора с учебни сценарии за работа с петте курса.

• Разработване на 5 свързани помежду си, туториални Blended-Learning-уебстраници с упътвания, програмирани и традиционни упражнения, видео-материали, аудио-записи, ръководства, речници, ECL-тестове, Podcasts/Videocasts, Wikis, линкове, Quiz, Online-анкети, формуляри, статистики, блогове, фотогалерии по медицинска комуникация

• Изработване на диференцирана вътрешна проектна страница (Intranet) за вътрешна комуникация

• Нови материали за ECL-тестове на петте езика в проекта: програми, пробни тестове, стандартни тестове.

• Гарантиране на валоризация/ устойчивото прилагане в рамките на валоризационната работа и съответни работни срещи и конференции.

Допълнителна информация

http://www.iik.de

http://moodle.mu-varna.bg/login/index.php

http://www.eclexam.eu

http://www.elancom.eu/english/site.html

http://www.peterlang.com/

http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm