Свържете въпросите на лекаря с отговорите на пациента.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.